Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Ondersteuningsplan

Binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek stellen we iedere vier jaar een ondersteuningsplan op. Hierin beschrijven de aangesloten schoolbesturen hoe zij gezamenlijk zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zodat we aan alle leerlingen uit de regio een passende plek kunnen bieden.

In dit ondersteuningsplan beschrijven we ook welke basisondersteuning van de scholen verwacht mag worden. De scholen werken deze basisondersteuning uit in hun schoolondersteuningsprofielen.

Daarnaast besteden we in het ondersteuningsplan aandacht aan onze samenwerkingspartners, de verdeling van de middelen, en de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen en andere vormen van extra ondersteuning.

Ondersteuningsplan SWVVOZ 2022-2024

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert