Aanpak thuiszitters

Niemand wil dat een kind thuis komt te zitten. Als een leerling ongeoorloofd thuiszit, is er sprake van onttrekking aan de leerplicht. Daarom is er een aanpak voor thuiszitters. Een belangrijke taak van SVZ is het voorkomen van thuiszitten, én het zoeken naar een...

Onafhankelijk advies aanvragen

Verschillen een school en u als ouder(s) van mening over het ontwikkelingsperspectief of de best passende oplossing voor uw kind? Dan kunt u het samenwerkingsverband om een onafhankelijk advies vragen door te mailen naar info@swvvozaanstreek.nl. Leidt ons advies niet...

Uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Maakt uw kind binnenkort de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is het goed te weten dat onze schoolbesturen over deze overstap afspraken maken in het Onderwijsplatform. Jaarlijks brengen wij voor ouders en leerlingen de brochure De Overstap...

Bovenschoolse voorzieningen

Ons samenwerkingsverband verzorgt 3 bovenschoolse voorzieningen: Time Out Project (TOP), Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ) en maatwerktrajecten. De scholen binnen SVZ maken gebruik van deze voorzieningen op onze locatie in Wormerveer. Het doel van de...
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert