Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Aanpak thuiszitters

Niemand wil dat een kind thuis komt te zitten. Als een leerling ongeoorloofd thuiszit, is er sprake van onttrekking aan de leerplicht. Daarom is er een aanpak voor thuiszitters. Een belangrijke taak van SVZ is het voorkomen van thuiszitten, én het zoeken naar een oplossing als uw kind toch thuis komt te zitten.

De uitvoering van de afspraken rondom thuiszitters valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen.

Onderwijsplek op maat

Zit uw kind langer dan vier weken geoorloofd thuis, bijvoorbeeld door ziekte of psychiatrische problematiek? Dan is het zaak een onderwijsplek op maat te bieden. Dit doen we bij voorkeur in de school, soms gecombineerd met een dagbehandeling of een tijdelijk maatwerktraject. Soms is het nodig om onderwijs te realiseren op een andere locatie dan school. Vrijwel altijd vraagt dit om een intensieve samenwerking tussen de behandelaar(s) en de school.

Uitnodiging aan de thuiszitterstafel

SVZ heeft samen met de gemeenten een aanpak voor thuiszitters opgesteld. Dit is een Zaanse vertaling van het landelijk thuiszitterspact. In de aanpak is een zogenaamde thuiszitterstafel opgenomen. Aan die tafel worden thuiszittende leerlingen besproken door vertegenwoordigers van SVZ, de school van inschrijving, de leerplicht, de jeugdartsen van de GGD, en het jeugdteam. Samen hebben zij veel ervaring met het vinden van oplossingen.

U en uw kind worden ook uitgenodigd bij de bespreking aan de thuiszitterstafel.

Download HET ZAANSE THUISZITTERSPACT vo 2022

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert