Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Passend onderwijs

Jongeren gaan als het kan naar het reguliere onderwijs. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren die hulp op school nodig hebben. Jongeren hebben recht op een zo passend mogelijke plek in dat onderwijs. Ook uw kind.

Kijk de uitlegvideo voor ouders van de rijksoverheid:

Zorgplicht scholen

Schoolbesturen hebben de zorgplicht om een passende plek te vinden voor elk leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan zijn op de school waar de leerling is aangemeld, of op een andere school die beter in staat is passende ondersteuning te geven. Bijvoorbeeld in het voortgezet speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning op het vo

Uitgangspunt voor scholen in het regulier onderwijs is dat alle leerlingen in een reguliere klas komen. De meeste leerlingen zijn geholpen met lichte ondersteuning op school (zie bijlage 1 van het ondersteuningsplan). Een kleine groep heeft meer nodig: extra ondersteuning waarbij gelet wordt op de individuele behoeften van een leerling.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
Neem contact op met de school van uw kind. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. De school begeleidt uw kind naar de best passende plek. Op de website van de school van uw kind kunt u lezen welke extra ondersteuning de school kan geven.

Samenwerking met organisaties

Een kind met extra ondersteuning op school heeft vaak ook buiten school (tijdelijk) begeleiding nodig. Het is belangrijk voor uw kind dat de begeleiding op school en daarbuiten goed op elkaar zijn afgestemd. De scholen in SVZ onderhouden hiervoor intensieve relaties met leerplichtambtenaren, jeugdartsen van de GGD en jeugdteams, en met de gemeenten waar deze instanties onder vallen. SVZ heeft samen met de gemeenten een aanpak voor thuiszitters opgesteld.

Meer info over onze samenwerking met organisaties voor en na het voortgezet onderwijs vindt u onder Over SVZ.

Overstap naar het voortgezet onderwijs

Maakt uw kind binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo) en heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan vraagt de overstap naar de nieuwe school aandacht. Neem hiervoor contact op met de intern begeleider of zorgcoördinator van de basisschool van uw kind. Zij zorgen ervoor dat uw kind direct de ondersteuning krijgt die nodig is. Onze schoolbesturen maken afspraken met onderwijspartners over de overstap naar het vo.

Praktijkonderwijs

Als uw kind een advies krijgt van de basisschool om naar een praktijkschool (PRO) te gaan, kunt u uw kind aanmelden bij een praktijkschool. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen gaan, heeft uw kind wel een toelaatbaarheidsverklaring nodig van ons samenwerkingsverband. De praktijkschool waar u uw kind aanmeldt, overlegt met u en uw kind en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring bij ons aan.

Als extra ondersteuning onvoldoende helpt

Reguliere scholen hebben hun grenzen als het gaat om het geven van extra ondersteuning. Functioneert uw kind niet optimaal in de klas en is les in een kleine groep of individuele extra ondersteuning beter voor uw kind? Dan kan een tijdelijke bovenschoolse voorziening of het speciaal onderwijs een oplossing zijn.

Bovenschoolse voorzieningen

Orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc SVZ) verzorgt drie bovenschoolse voorzieningen: Time Out Plaatsing (TOP), Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ) en maatwerktrajecten. De scholen binnen SVZ maken gebruik van deze voorzieningen op onze locatie in Wormerveer. Het doel van de bovenschoolse voorzieningen is uw kind weer terug te laten keren naar regulier onderwijs.

‘Mijn zoon gedijde niet in het reguliere onderwijs. Hij heeft een rugzakje en heel wat meegemaakt. Op school zagen ze hem niet in dat grote geheel. In het eerste gesprek met de begeleider van BBZ begon hij direct te praten. Iets dat daarvoor nooit gebeurde. Hij kwam uit zo’n nare periode maar hier voelde hij dat het goed is zoals hij is. Er kwam rust en begrip. Hij ontdekte welke kant hij op wilde en waar hij sterk in is. Ik leerde dat ik hem iets meer kan vertrouwen in de keuzes die hij maakt. Ook al vind ik dat heel spannend maar hij redt zich wel.’
Ester (ouder)

Onderbouwvoorziening vmbo door scholen

De onderbouwvoorziening vmbo voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren en bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling bouwen we af. Instromen in deze voorziening via Saenstroom opdc is niet meer mogelijk. De vmbo-scholen geven dit onderwijs voortaan zelf.

Voortgezet speciaal onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner, en is er veel hulp in en rond de school aanwezig. Ook kan het onderwijsprogramma (tijdelijk) worden aangepast.

Toelaatbaarheidsverklaring via school

Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Alleen de school kan een tlv aanvragen voor uw kind bij ons samenwerkingsverband. Met de school bedoelen we:

 • de vo-school van inschrijving
  (bij verwijzing van regulier naar speciaal onderwijs)
 • de school voor voortgezet speciaal onderwijs
  (als uw kind direct van het basisonderwijs naar het speciaal onderwijs gaat)
 • de vso-school bij een herindicatie
  (als de termijn van de huidige tlv afloopt)

De school levert een dossier aan waaruit de ondersteuningsbehoefte van uw kind blijkt. Hierin kunnen u en uw kind (via school) ook aangeven welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Dit wordt meegewogen in de beoordeling of een tlv wordt afgegeven.

Speciaal onderwijs: binnen de regio

In de regio Zaanstreek zijn twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Speciaal onderwijs: buiten de regio

Een leerling kan, als dit beter past bij de ondersteuningsbehoeften, naar een locatie buiten de regio:

Speciaal onderwijs: landelijk

Onderwijs en begeleiding van leerlingen met een visuele of auditieve beperking is landelijk georganiseerd. Dit onderwijs valt buiten de verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband. Wel hebben wij regelmatig contact met deze organisaties. Het gaat hierbij om:

Speciaal onderwijs: leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelfstandig naar een school voor speciaal onderwijs reizen? Dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen bij uw gemeente. Het vervoer van leerlingen is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente waarin een leerling woonachtig is.

In de verordening leerlingenvervoer van gemeenten staat dat het vervoer of een vergoeding daarvoor alléén wordt toegekend voor reizen naar de dichtstbijzijnde passende school. De gemeente Zaanstad vraagt SVZ om advies over de dichtstbijzijnde passende school.

Kennis- en expertisecentrum SVZ

Het kennis- en experticecentrum biedt ondersteuning aan de scholen van ons samenwerkingsverband. Gedragswetenschappers vanuit het samenwerkingsverband werken een aantal uren op de scholen en denken mee bij ondersteuningsvragen. Daarnaast kunnen scholen individuele diensten aanvragen waarbij er altijd toestemming gevraagd wordt aan de ouders. Het gaat dan o.a. om:

 • capaciteitenonderzoek voor bepalen passende onderwijsplek of passende ondersteuning
 • dyslexie-onderzoek
 • psychodiagnostisch onderzoek voor het bieden van passende ondersteuning op de school
 • kortdurende begeleiding door een psycholoog voor leerlingen
 • sociale vaardigheidstrainingen
 • faalangstreductietrainingen om te leren omgaan met faalangst
 • deelname van een gedragswetenschapper aan het Extern Advies Team en/of een multidisciplinair overleg van de school
 • doen van klassenobservaties
 • supervisie geven aan gedragswetenschappers, school- en gz-psychologen in opleiding
 • opstellen van een onafhankelijke deskundige verklaring voor een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs op basis van het door school aangeleverde dossier.

Tips

Heeft u vragen of wilt u meer weten over passend onderwijs? Kijk ook eens bij:

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert