Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

U(w kind) kiest een school die past bij het gegeven advies van de basisschool. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden die past bij dit niveau-advies. Dat kan ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn als in het gesprek met de basisschool naar voren komt dat dit mogelijk beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en of zij daaraan kunnen voldoen. Mocht dat niet zo zijn, dan begeleiden ze u naar een passende andere onderwijsplek. Kijk voor meer informatie op: Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs? | Rijksoverheid.nl

2. Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Wat kan en mag ik van een school verwachten?
Scholen hebben de zorgplicht om voor uw kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Elke school biedt ondersteuning, kijk hiervoor op de website van de school. Reguliere scholen hebben hun grenzen als het gaat om het geven van extra ondersteuning. De school kan uw kind in dat geval mogelijk begeleiden naar een bovenschoolse voorziening. Uw kind blijft ingeschreven op de school, wordt tijdelijk geplaatst in een kortdurend traject en keert daarna weer terug naar de school van inschrijving. Indien de ondersteuningsvraag zo groot is dat een kortdurend traject niet voldoende is, kan de school uw kind begeleiden naar een plek in het voortgezet speciaal onderwijs.
3. Waar vind ik informatie over de ondersteuning op de verschillende scholen?
Kijk op de website van de scholen.
4. We gaan verhuizen en komen in de regio wonen. Hoe kom ik bij de juiste school?
Er is een vrije schoolkeuze. U kunt een school kiezen die bij het niveau van uw kind past. Het is verstandig om schriftelijk aan te melden, dan geldt de zorgplicht. Die houdt in dat scholen uw kind naar een passende onderwijsplek moeten begeleiden. Op onze homepagina vindt u een overzicht van de scholen in de Zaanstreek.
5. Ik ben het niet eens met de ondersteuning of de passende plek die de school van inschrijving voorstelt. Wat kan ik doen?

De school is altijd het eerste aanspreekpunt.

Komt u er niet uit met de school?
Zowel u als ouder, de school of u en de school gezamenlijk kunnen bij het samenwerkingsverband onafhankelijk advies aanvragen.

Leidt dit ook niet tot overeenstemming?
Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten zijn door het hele land actief.

Kijk voor meer informatie op: Verantwoordelijkheid van scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

6. Ik maak me zorgen over mijn kind op school en twijfel aan de ondersteuning die wordt geboden. Welke stappen kan ik ondernemen?
Neem allereerst contact op met de school van uw kind en maak uw twijfels bespreekbaar. De school heeft de zorgplicht om voor uw kind een passende onderwijsplek te vinden. Zie ook vraag 5.
7. Hoe komt mijn kind op het praktijkonderwijs (pro)?

Als uw kind een advies krijgt van de basisschool om naar een praktijkschool te gaan, kunt u uw kind aanmelden bij een praktijkschool. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, heeft uw kind wel een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van ons samenwerkingsverband. De praktijkschool waar u uw kind aanmeldt, overlegt met u en uw kind en vraagt een tlv bij ons aan. Kijk voor meer informatie op: Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)? | Rijksoverheid.nl

8. Wat betekent de afkorting tlv?
Tlv staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is het aanvragen van een tlv verplicht. Die aanvraag kan alleen worden gedaan door een school.

Bovenschoolse voorzieningen

1. Wat is BBZ?
BBZ staat voor Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek. Dit onderwijstraject is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die zijn vastgelopen op het voortgezet onderwijs in de Zaanstreek. De leerlingen zijn 15-17 jaar en willen zich voorbereiden op de overstap naar het mbo.
2. Hoe lang duurt BBZ?
Leerlingen blijven maximaal 1 jaar bij BBZ.
3. Naar welk mbo-niveau kan mijn kind overstappen na BBZ?
Alle leerlingen zonder diploma moeten starten op een entree-opleiding (niveau 1). Zodra de leerling de docenten daar heeft laten zien dat hij het volgende niveau aan kan, stroomt hij door. Dit is meestal niveau 2, maar soms ook niveau 3 of 4.
4. Wat houdt een Maatwerktraject precies in?
Maatwerktrajecten zijn een voorziening voor leerlingen die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen op de eigen school. Elke leerling werkt met een individueel rooster en een aangepast programma. Belangrijk is dat de jongere zich weer prettig en veilig gaat voelen in de schoolse situatie. Het belangrijkste doel is om het schoolritme weer op te bouwen en terug te keren naar de eigen school.
5. Krijgen de leerlingen gewoon les als ze een Maatwerktraject volgen?
Nee, elke leerling volgt een individueel programma. Het is maatwerk. Leerlingen volgen het programma van de eigen klas via Magister van de school van herkomst om zo bij te blijven met hun klas. Ook kan het zijn dat ze een inhaalprogramma volgen omdat er een achterstand is ontstaan. Medewerkers begeleiden de leerlingen en beantwoorden hun vragen. Voor specifieke vragen wordt er hulp van een vakdocent van de school van herkomst gevraagd.
6. Welke leerlingen volgen Maatwerktrajecten?
Leerlingen van alle leeftijden, niveaus en leerjaren.
7. Wat is het rooster van Maatwerktrajecten?
Maatwerktrajecten beginnen om 9.00 uur en eindigen in principe om 14.00 uur. Elke dag wordt er een praktijkvak aangeboden. Binnen het rooster van is veel mogelijk. Het gaat immers om maatwerk.
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert