Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Veelgestelde vragen

Ouders

Algemeen

 • 1. Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs?

  U(w kind) kiest een school die past bij het gegeven advies van de basisschool. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden die past bij dit niveau-advies. Dat kan ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs zijn als in het gesprek met de basisschool naar voren komt dat dit mogelijk beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft en of zij daaraan kunnen voldoen. Mocht dat niet zo zijn, dan begeleiden ze u naar een passende andere onderwijsplek. Kijk voor meer informatie op: Hoe krijgt mijn kind passend onderwijs? | Rijksoverheid.nl

 • 2. Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig. Wat kan en mag ik van een school verwachten?

  Scholen hebben de zorgplicht om voor uw kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Elke school biedt ondersteuning, kijk hiervoor op de website van de school. Reguliere scholen hebben hun grenzen als het gaat om het geven van extra ondersteuning. De school kan uw kind in dat geval mogelijk begeleiden naar een bovenschoolse voorziening. Uw kind blijft ingeschreven op de school, wordt tijdelijk geplaatst in een kortdurend traject en keert daarna weer terug naar de school van inschrijving. Indien de ondersteuningsvraag zo groot is dat een kortdurend traject niet voldoende is, kan de school uw kind begeleiden naar een plek in het voortgezet speciaal onderwijs.

 • 3. Wat is digitaal afstandsonderwijs?

  Soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels, of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp. Bij digitaal afstandsonderwijs krijgt een kind thuis of op een andere locatie les, via de computer.

  Lees meer in de brochure over digitaal afstandsonderwijs voor ouders

 • 4. Waar vind ik informatie over de ondersteuning op de verschillende scholen?

  Kijk op de website van de scholen.

 • 5. We gaan verhuizen en komen in de regio wonen. Hoe kom ik bij de juiste school?

  Er is een vrije schoolkeuze. U kunt een school kiezen die bij het niveau van uw kind past. Het is verstandig om schriftelijk aan te melden, dan geldt de zorgplicht. Die houdt in dat scholen uw kind naar een passende onderwijsplek moeten begeleiden. Op onze homepagina vindt u een overzicht van de scholen in de Zaanstreek.

 • 6. Ik ben het niet eens met de ondersteuning of de passende plek die de school van inschrijving voorstelt. Wat kan ik doen?

  De school is altijd het eerste aanspreekpunt.

  Komt u er niet uit met de school?
  Zowel u als ouder, de school of u en de school gezamenlijk kunnen bij het samenwerkingsverband onafhankelijk advies aanvragen.

  Leidt dit ook niet tot overeenstemming?
  Dan kunt u kosteloos een beroep doen op een onderwijs(zorg)consulent. Deze consulenten zijn door het hele land actief.

  Kijk voor meer informatie op: Verantwoordelijkheid van scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

 • 7. Ik maak me zorgen over mijn kind op school en twijfel aan de ondersteuning die wordt geboden. Welke stappen kan ik ondernemen?

  Neem allereerst contact op met de school van uw kind en maak uw twijfels bespreekbaar. De school heeft de zorgplicht om voor uw kind een passende onderwijsplek te vinden. Zie ook vraag 5.

 • 8. Hoe komt mijn kind op het praktijkonderwijs (pro)?

  Als uw kind een advies krijgt van de basisschool om naar een praktijkschool te gaan, kunt u uw kind aanmelden bij een praktijkschool. Om naar het praktijkonderwijs te kunnen, heeft uw kind wel een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van ons samenwerkingsverband. De praktijkschool waar u uw kind aanmeldt, overlegt met u en uw kind en vraagt een tlv bij ons aan. Kijk voor meer informatie op: Hoe wordt mijn kind toegelaten tot het praktijkonderwijs (pro)? | Rijksoverheid.nl

 • 9. Wat betekent de afkorting tlv?

  Tlv staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Voor het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs is het aanvragen van een tlv verplicht. Die aanvraag kan alleen worden gedaan door een school.

Bovenschoolse voorzieningen

 • 1. Gaat mijn kind bij TOP nog terug naar school van herkomst?

  Ja, een TOP-traject duurt 8 weken. In sommige gevallen wordt dit traject verlengd tot 12 weken.

 • 2. Wij komen uit het buitenland en op TOP wordt gekeken welk niveau, klas en school passend is voor mijn kind. Hoe lang moet mijn kind op TOP verblijven?

  Wanneer het niveau en de klas bepaald is, is er zo spoedig mogelijk uitstroom mogelijk.

 • 3. Is er nog plaats bij Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ)?

  De school dient eerst een aanvraag in bij SVZ. Het samenwerkingsverband kijkt of het traject BBZ passend is, zo ja dan keurt SVZ de aanvraag goed. Als de toestemming er is en er is niet direct plek wordt een overbruggingsprogramma aangeboden door de school van inschrijving.

 • 4. Wat is de rol van de school van inschrijving bij BBZ?

  De leerling blijft ook na toelating tot BBZ ingeschreven op de school van herkomst. Die blijft eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. De coördinator ondersteuning en begeleiding van de school van inschrijving sluit aan bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken bij BBZ.

 • 5. Wat is een geschikte stage voor BBZ-leerlingen?

  De leerling moet 24 uur per week stagelopen. Het aantal uren kan worden aangepast aan de belastbaarheid van de leerling. Soms zijn 2 stages nodig om aan de eis van 24 uur te kunnen voldoen. Bijbaantjes tellen ook mee. Belangrijk is dat de leerling er plezier in heeft en dat er steeds nieuwe vaardigheden te leren zijn. Ook kan de stage gebruikt worden om een indruk te krijgen van het werkveld passend bij een bepaalde opleiding in het mbo. Daarmee kan het een bijdrage leveren aan de oriëntatie op de vervolgopleiding.

 • 6. Wat biedt Maatwerk?

  Maatwerk zorgt er allereerst voor dat er een veilige omgeving is om naar toe te gaan. Per leerling bekijken wij wat hij of zij nodig heeft om de stap naar Maatwerk te kunnen zetten. Met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) kijken we wat haalbaar is.

 • 7. Wordt er in Maatwerk klassikaal gewerkt?

  Nee. Iedere leerling werkt zelfstandig op zijn eigen niveau met de boeken van de school van herkomst. Er wordt samen met de leerling een planning gemaakt. Ook zorgt de school van herkomst voor de start in Maatwerk voor studiewijzers, materiaal en nakijkboeken. Daarbij levert de school van herkomst ook de toetsen. De toetsen worden naar de vakdocent van school van herkomst gestuurd en deze kijkt de toets na. De leerling wordt in de Maatwerkklas begeleidt door mentor en medewerkers.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert