Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Organisatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vervult de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de strategie en de te behalen doelen van SVZ. Per 1 januari 2023 bestaat de RvT uit de volgende leden:

Voorzitter RvT

Drs. Marten de Bruine, MBA studeerde bestuurskunde. Marten werkt als toezichthouder en adviseur. Hij was bestuurder bij de Hartekamp Groep, Koninklijke Visio en Nieuwe Unicum, toezichthouder van Zorgbalans, lid van het bestuur van VIVIS, bestuurslid van Fonds Hartewensen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Intrakoop.

Leden RvT

Drs. Elgithe Bos studeerde bestuurskunde en psychologie. Elgithe is associate partner van Roek Consultancy en eigenaar van Elgithe Bos coaching en advies. Eerder werkte zij als directeur bij Levvel/Spirit Jeugdhulp.

Drs. Jeroen Visser studeerde culturele antropologie. Jeroen werkt als directeur bedrijfsvoering bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte als opleidingsmanager en manager bedrijfsvoering bij De Haagse Hogeschool, als onderzoeker en ondernemer bij Parsec Timing en Infinite Variety.

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad is een medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van de OPR is om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit leerlingen, ouders en personeelsleden van onze scholen. Deze leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de schoolbesturen.

Leden OPR

Gülüzar Baser is lid namens Stichting ZAAM / Pascal Zuid. Door diverse functies (als lid (G)MR, docent Duits en teamcoördinator) die zij binnen het onderwijs uitvoert, heeft Gülüzar beleidsmatige kennis en ervaring. Die zet zij in om op bovenschools niveau bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs.

Richard van Zaane is lid namens Ihub Zaanstad. Hij werkt in het speciaal voortgezet onderwijs, en als docent koken op Altra/ Ihub Krommenie. Eerder werkte hij docent koken op een besloten jeugdzorginstelling. Daar hielp hij mee aan het normaliseren van een behandeling met als doel die behandeling korter te maken en de positieve onderdelen door te laten gaan.

Deelnemersraad

De deelnemersraad speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en vaststelling van het strategisch beleid. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen.

Voorzitter deelnemersraad

Drs. Anneke Dubbink heeft ruime ervaring in organisatieontwikkeling en verandermanagement. Anneke is partner bij HPB Consult. Zij werkte als projectleider en adviseur bij meerdere universiteiten, als senior manager en consultant bij diverse bedrijven en als procesmanager in de regio Zaanstreek-Waterland.

Bestuur

SVZ is een stichting. Lydie van de Laar heeft de functie van directeur-bestuurder en de dagelijkse leiding.

Commissie voor Toewijzing en Advies

De Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) heeft twee permanente leden en negen leden in een poule die in wisselende samenstelling de CTA aanvullen tot vijf personen. De pouleleden bestaan uit docenten, leidinggevenden en coördinatoren ondersteuning en begeleiding.

Directieberaad

De directieberaad bestaat uit (eindverantwoordelijke) schoolleiders. Via deze raad borgen wij de inbreng vanuit de scholen.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert