Passend en inclusief onderwijs in de Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende en inclusieve ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Over SVZ

Samenwerkingsverband VO Zaanstreek

De scholen werken nauw samen aan onderwijsondersteuning. Samen met de scholen en schoolbesturen streven we binnen Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ) ernaar dat onze leerlingen:

  • naar scholen gaan voor regulier voortgezet onderwijs in de regio;
  • de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om een passend niveau onderwijs te volgen dat aansluit bij hun competenties, behoeftes en capaciteiten;
  • zicht hebben op een diploma en/of duurzame (arbeids)plek in de samenleving.

Onze visie

Iedere jongere heeft recht op goed en passend onderwijs. Voor sommige leerlingen betekent dit dat zij extra ondersteuning nodig hebben. Binnen ons samenwerkingsverband werken zes schoolbesturen en vijftien scholen samen aan een optimale onderwijssetting voor alle leerlingen in de Zaanstreek.

Waarden

We werken samen vanuit de waarden: vertrouwen, optimisme en lef.

  1. Vertrouwen in elkaar, in onze leerlingen en in hun ouders.
  2. Optimisme wat wél kan en hoe kunnen we dat mogelijk maken.
  3. Lef om ook buiten gebaande paden onze routes te bepalen.

Samenwerking tijdens het vo

Een jongere met extra ondersteuning op school heeft vaak ook buiten school (tijdelijk) begeleiding nodig. Het is belangrijk voor een jongere dat de begeleiding op school en daarbuiten goed op elkaar zijn afgestemd. De scholen in SVZ onderhouden hiervoor intensieve relaties met leerplichtambtenaren, jeugdartsen van de GGD en jeugdteams, en met de gemeenten waar deze instanties onder vallen. SVZ heeft samen met de gemeenten een aanpak voor thuiszitters opgesteld.

Samenwerking voor het vo

Onze schoolbesturen en SVZ onderhouden goede relaties met onze onderwijspartners in het primair onderwijs (po). We werken samen met po-scholen en samenwerkingsverband po Zaanstreek. We zetten in op een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook trekken we samen op met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met organisaties in de jeugdhulpverlening.

Samenwerking na het vo

Voor een leerling met extra ondersteuningsbehoeften vraagt de overstap na het voorgezet onderwijs aandacht. Daarom werken we samen met partners in het middelbaar beroepsonderwijs. We maken in de regio Amsterdam afspraken over een soepele overgang voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte. De Zaanse vmbo-scholen hebben met het Regio College in Zaandam afspraken over een goede overgang.

Een leerling in praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgt onderwijs dat is gericht op een brede persoonlijke vorming én op participatie in de samenleving. Die leerling heeft de mogelijkheid direct uit te stromen naar de arbeidsmarkt. Voor het vinden van geschikte arbeidsplaatsen werken de scholen samen met de gemeenten.

Meer informatie organisaties

Leerplicht: www.zaanstad.nl
GGD: www.ggdzw.nl
Jeugdteam: www.jeugdteamzaanstad.nl
Overstap naar voortgezet onderwijs: www.povo-zaanstreek.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert