Passend onderwijs in Zaanstreek

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ) werkt aan goed onderwijs en passende ondersteuning voor iedere leerling in onze regio. Onderwijs dat past bij de kwaliteiten én mogelijkheden van jongeren.

Klachten

1. Klachten over het samenwerkingsverband

Indien u een klacht of klachten heeft over een medewerker van het samenwerkingsverband, dan kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van het samenwerkingsverband. U kunt deze klacht richten aan:
Klachtencommissie SVZ, Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer.

2. Bezwaren toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Indien u het niet eens bent met een uitspraak van het samenwerkingsverband over het al dan niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring, zijn er twee mogelijkheden:

  • Er kan een heroverweging worden gevraagd. De school of de ouder(s)/verzorger(s) dient dan een schriftelijk verzoek daartoe in bij het samenwerkingsverband Zaanstreek. U richt dit verzoek aan: Directeur-bestuurder SVZ, Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer of per mail naar info@swvvozaanstreek.nl. Er dient dan nieuwe informatie beschikbaar te worden gesteld.
  • U kunt een bezwaarschrift indienen bij het samenwerkingsverband (via info@swvvozaanstreek.nl), waarna het samenwerkingsverband de landelijke bezwaaradviescommissie verzoekt te adviseren over de behandeling van het bezwaar. Voor de volledige procedure en het reglement wordt verwezen naar de website van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

3. Geschillen over zorgplicht

Indien ouder(s)/verzorger(s) en school het niet eens zijn over de ondersteuning door een school, dan volgt eerst een gesprek met de schoolleiding. Er kan eventueel onafhankelijke advies worden gevraagd aan het samenwerkingsverband (via: info@swvzaanstreek.nl).
Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kan door ouders of school een onderwijsconsulent worden ingeschakeld via www.onderwijsconsulenten.nl. Deze kan bemiddelen tussen ouders en school en meedenken in oplossingen.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor het indienen van een klacht bij het schoolbestuur van de betreffende school. Ga daarvoor naar de website van de school.

Komt u er niet uit met de school bij geschillen over de:

  • (weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
  • verwijdering van een leerling;
  • vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief

dan kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie passend onderwijs via www.onderwijsgeschillen.nl.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert