Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Onafhankelijk advies aanvragen

Verschillen een school en u als ouder(s) van mening over het ontwikkelingsperspectief of de best passende oplossing voor uw kind? Dan kunt u het samenwerkingsverband om een onafhankelijk advies vragen door te mailen naar info@swvvozaanstreek.nl.

Leidt ons advies niet tot een passende oplossing?
Dan kunt u de hulp inroepen van een onderwijsconsulent. Deze zijn landelijk beschikbaar en bemiddelen tussen u en school. Als ook dit niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een bezwaar indienen bij het schoolbestuur of zich wenden tot de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert