Voor iedere leerling passend onderwijs

Alle leerlingen uit de regio een passende plek kunnen bieden. Dat is ons doel. U, als professional in het onderwijs of in de jeugdzorg, kunt hieraan bijdragen.

Veelgestelde vragen

Profs

Algemeen

 • 1. Wat doet SVZ precies?

  Wij werken samen met schoolbesturen aan passend en inclusief onderwijs voor iedere leerling in de Zaanstreek. Samen zorgen we voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. We helpen thuiszitters om weer naar school te gaan en adviseren als scholen en ouder(s)/leerlingen geen overeenstemming hebben over de te bieden ondersteuning. We geven toelaatbaarheidsverklaringen af voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. We werken samen met gemeenten en jeugdinstellingen om de zorg binnen en buiten de school goed op elkaar af te stemmen. In de regio maken we afspraken met het primair onderwijs om te zorgen voor een soepel overgang naar het voortgezet onderwijs. En met de gemeente Zaanstad en de omliggende gemeenten stemmen we af over een soepele overgang naar onderwijsinstellingen na het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt. Kijk voor meer info onder Over SVZ.

 • 2. Waar vind ik informatie over de ondersteuning op de verschillende scholen?

  Kijk op de websites van de scholen.

 • 3. We hebben een tlv aangevraagd voor een leerling, maar er is geen plek in het vso, wat nu?

  De school waar het kind staat ingeschreven moet een passende onderwijsplek vinden. Deze plicht is vastgelegd in de zorgplicht. Mocht er op de aangemelde vso in de regio geen plek zijn, dan kan eventueel gekeken worden naar een vso buiten de regio. Een laatste mogelijkheid is om de leerling te bespreken in het samenwerkingsverband. Samen zijn we verantwoordelijk voor een dekkend netwerk en kunnen we kijken welke oplossingen er zijn.

 • 4. De ouders van de leerling zijn het niet eens over de ondersteuning of de passende plek die wij voorstellen. Kan SVZ hierin iets betekenen?

  Wij kunnen onafhankelijk schriftelijk advies geven op basis van ingebrachte informatie. U, de school van inschrijving, kan hiervoor een verzoek indienen bij het samenwerkingsverband. Ouders kunnen zelf ook onafhankelijk advies bij ons aanvragen.

 • 5. Onder welke voorwaarden kan een school digitaal afstandsonderwijs geven?

  Soms kunnen kinderen tijdelijk niet naar school, door psychische of lichamelijke klachten. Of lukt het maar deels of onregelmatig. Ook dan heeft een kind recht op onderwijs dat zo goed mogelijk bij het kind past, met de extra hulp die daarvoor nodig is. Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van die extra hulp.

Bovenschoolse voorzieningen

 • 1. Is er nog plaats bij Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ)?

  De school dient eerst een aanvraag in bij SVZ. Het samenwerkingsverband kijkt of het traject BBZ passend is, zo ja dan keurt SVZ de aanvraag goed. Als de toestemming er is en er is niet direct plek wordt een overbruggingsprogramma aangeboden door de school van inschrijving.

 • 2. Wat is de rol van de school van inschrijving bij BBZ?

  De leerling blijft ook na toelating tot BBZ ingeschreven op de school van herkomst. Die blijft eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. De coördinator ondersteuning en begeleiding van de school van inschrijving sluit aan bij het startgesprek en de evaluatiegesprekken bij BBZ.

 • 3. Wat is een geschikte stage voor BBZ-leerlingen?

  De leerling moet 24 uur per week stagelopen. Het aantal uren kan worden aangepast aan de belastbaarheid van de leerling. Soms zijn 2 stages nodig om aan de eis van 24 uur te kunnen voldoen. Bijbaantjes tellen ook mee. Belangrijk is dat de leerling er plezier in heeft en dat er steeds nieuwe vaardigheden te leren zijn. Ook kan de stage gebruikt worden om een indruk te krijgen van het werkveld passend bij een bepaalde opleiding in het mbo. Daarmee kan het een bijdrage leveren aan de oriëntatie op de vervolgopleiding.

 • 4. Wat biedt Maatwerk?

  Maatwerk zorgt er allereerst voor dat er een veilige omgeving is om naar toe te gaan. Per leerling bekijken wij wat hij of zij nodig heeft om de stap naar Maatwerk te kunnen zetten. Met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) kijken we wat haalbaar is.

 • 5. Wordt er in Maatwerk klassikaal gewerkt?

  Nee. Iedere leerling werkt zelfstandig op zijn eigen niveau met de boeken van de school van herkomst. Er wordt samen met de leerling een planning gemaakt. Ook zorgt de school van herkomst voor de start in Maatwerk voor studiewijzers, materiaal en nakijkboeken. Daarbij levert de school van herkomst ook de toetsen. De toetsen worden naar de vakdocent van school van herkomst gestuurd en deze kijkt de toets na. De leerling wordt in de Maatwerkklas begeleidt door mentor en medewerkers.