Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Bovenschoolse voorzieningen

Ons samenwerkingsverband verzorgt 3 bovenschoolse voorzieningen: Time Out Project (TOP), Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ) en maatwerktrajecten. De scholen binnen SVZ maken gebruik van deze voorzieningen op onze locatie in Wormerveer. Het doel van de bovenschoolse voorzieningen is uw kind weer terug te laten keren naar regulier onderwijs.

Bij alle bovenschoolse voorzieningen blijven de leerlingen ingeschreven op de eigen school en is de eigen school verantwoordelijk voor de inhoud en toetsen van het onderwijsprogramma. U kunt uw kind niet direct aanmelden bij een bovenschoolse voorziening, dit loopt altijd via de school van inschrijving.

Time Out Project

TOP heeft onderwijs en hulpverlening onder één dak. Een time-out met als doel uw kind terug te laten keren in het reguliere onderwijs. Dit project is er voor observatie en niveaubepaling van uw kind, om mogelijk uitval van uw kind te voorkomen en/of het naar school gaan weer op te bouwen. In de ochtend begeleiden wij uw kind bij het maken van bestaand schoolwerk en in de middag bieden wij een actief programma met onder andere sport en koken. Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden, positief denken en positief gedrag. Een groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen.

Voor wie is TOP?

TOP is er voor uw kind als hij of zij een time-out nodig heeft van de eigen school. TOP is er ook voor observatie en niveaubepaling van uw kind na een langdurig verblijf in het buitenland.

Jeugd- en gezinshulpverlener bij TOP

Als uw kind op TOP wordt geplaatst, volgt er automatisch hulp via de jeugd- en gezinshulpverlener van Jeugdteam Zaanstad. Deze hulp is op maat en start altijd in overleg met het gezin. De jeugd- en gezinshulpverlener voert coachende gesprekken met uw kind. Indien nodig krijgt u advies over de opvoeding of hulp bij andere vragen. De jeugd- en gezinshulpverlener kan nazorg bieden.

Duur TOP

8 tot 12 weken. In- en uitstroom is het hele jaar mogelijk.

Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek: overstap naar mbo

De Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek (BBZ) bereidt uw kind van 15-17 jaar voor op de overstap naar het mbo. De BBZ is bedoeld voor Zaanse jongeren die zijn vastgelopen op school. Het programma bestaat uit één dag school en 24 uur stage per week. De mentor bespreekt met de leerlingen wat haalbaar is. Zo worden leerlingen verantwoordelijk voor hun functioneren en leren ze problemen op tijd te melden. Met ouder(s) is frequent contact. Als dat wenselijk is, nemen hulpverleners deel aan de gesprekken met u. De school van herkomst blijft eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Voor wie is BBZ?

Voor leerlingen met langdurige problemen op het gebied van motivatie, leren en/of sociale vaardigheden. Problemen worden vaak zichtbaar in gedrag en schoolverzuim. Een succesvol eindexamen lijkt niet haalbaar. De school heeft alle mogelijke interventies gedaan. De leerling is te jong of beheerst nog niet de vereiste vaardigheden om naar het mbo te kunnen. Uw kind is gemotiveerd om via de BBZ-route in het reguliere onderwijs terug te keren.

Duur BBZ

Maximaal 1 jaar. Uitstroom is mogelijk naar een mbo in de regio met een entree-opleiding (mbo-niveau 1).

‘Als je kind in het begin naar BBZ gaat, heb je vraagtekens. Hij gaat van school en krijgt een tussenjaar. Hoe zal dat zijn? Al snel werd hij daar aan het werk gezet. Er is begrip en goede begeleiding. Mijn zoon is in dat tussenjaar geholpen met het vinden van een stageplek en met hoe hij zijn dagelijkse dingen kan ordenen. Op school kon hij zich door zijn ADHD niet goed genoeg concentreren. Wij kregen als ouders wekelijks te horen wat er goed en wat er nog niet goed ging. Dat vond ik fijn. Zo waren wij altijd op de hoogte.’
Ilham (ouder)

Maatwerktrajecten

Ons samenwerkingsverband biedt met maatwerk kortdurende opvang aan leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte. Samen met de school van herkomst maken we een programma op maat. De leerling volgt het programma en de methoden van de school van herkomst op onze locatie in Wormerveer. Uw kind bouwt het schoolritme op om uiteindelijk terug te keren naar de school van herkomst. Dit gebeurt stapsgewijs. Daarnaast begeleiden we uw kind in het plannen en organiseren, werken we aan faalangstreductie, weerbaarheid, zelfredzaamheid, agressieregulatie en sociale vaardigheden. Hierbij krijgen we steun van een schoolpsycholoog, orthopedagoog en een maatschappelijk werker.

Elke acht weken is er een evaluatie met uw kind, u als ouder(s), de mentor van het maatwerktraject en de school van herkomst. Dan kijken we of de doelen zijn behaald, welke ondersteuning er nodig is en of er een volgende fase kan starten.

Voor wie is maatwerk?

Het maatwerktraject richt zich op leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn en een periode nodig hebben om terug te keren in het regulier onderwijs.

Duur maatwerk

Afhankelijk van de behoefte van de leerling maximaal één jaar.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert