Privacy

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek (SVZ) is ervoor verantwoordelijk dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt, zodat ieders privacy goed wordt beschermd.

Privacy

Verwerkersverantwoordelijke
Samenwerkingsverband VO Zaanstreek
Postbus 451, 1500 EL Zaandam
Bezoekadres: Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer
Telefoonnummer: 075-6213725

Functionaris gegevensbescherming
Mevrouw B. de Hoop
E-mail: fg@swvzaanstreek.nl
Tel: 075-6401548

Grondslag gegevensverwerking
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is voor samenwerkingsverbanden primair gelegen in de wettelijke verplichting om taken uit te voeren ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat wettelijk om drie taken in dit verband:

  • Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het geven van aanwijzingen voor leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO);
  • Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen en ouders/leerling over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en/of de meest passende onderwijsroute;
  • Het toekennen van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen, ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.
    Wij verzamelen de persoonsgegevens van leerlingen alleen om bovenstaande redenen.

Wij wisselen de persoonsgegevens alleen met andere partijen uit als dit noodzakelijk is om een passende plek met de juiste ondersteuning voor leerlingen mogelijk te maken.

Categorie
Over bij het samenwerkingsverband aangemelde leerlingen kunnen uitsluitend gegevens worden opgenomen voor zover verstrekt door de betrokkene, diens wettelijk vertegenwoordiger, de school, deskundigen of deskundige instanties. Persoonsgegevens verkregen op andere dan de in de vorige volzin bedoelde wijze kunnen slechts worden opgenomen indien de betrokkene daar toestemming voor geeft en voor zover de gegevens zich daarvoor lenen en voor zover dat noodzakelijk is voor de doelstelling van de verwerking.
De gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder toestemming van de persoon zelf of diens wettelijk vertegenwoordigers. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van persoonsgegevens van leerlingen is maximaal 3 jaar vanaf het moment dat de gegevens aan ons zijn verstrekt.
Het personeelsdossier heeft na afloop van het dienstverband een bewaartermijn van 7 jaar.
Rechten van de betrokkene:
Elke betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht op inzage. Het recht op inzage omvat het recht op het verkrijgen van kopieën van de persoonsgegevens.
Ook heeft de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger het recht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van bepaalde gegevens te verzoeken, omdat deze onjuist, onvolledig of niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met een wettelijk voorschrift.
Een leerling, diens wettelijk vertegenwoordiger of een medewerker heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen naar een andere instantie, school of werkgever als dat nodig is.
Indien u gebruik wilt maken van één van uw privacyrechten of uw gegevens wilt laten aanpassen, stuurt u dan een e-mail naar privacy@swvvozaanstreek.nl

Samenwerking
In opdracht van het samenwerkingsverband verwerken verschillende organisaties persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Met deze organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin staat hoe wij volgens de wettelijke privacyrichtlijnen omgaan met persoonsgegevens.

Voor uitgebreide informatie wordt verder verwezen naar het privacyreglement

Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens we verwerken.

Vragen of klachten: indien u vragen of klachten heeft over de omgang met uw persoonsgegevens door het samenwerkingsverband kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

Telefoon: 075-6401548

E-mail: fg@swvzaanstreek.nl

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert