Passend onderwijs voor uw kind

Uw kind heeft recht op een zo passend mogelijke plek in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs met ondersteuning, met tijdelijke bovenschoolse voorzieningen, of in het speciaal onderwijs.

Uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

Maakt uw kind binnenkort de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Dan is het goed te weten dat onze schoolbesturen over deze overstap afspraken maken in het Onderwijsplatform. Jaarlijks brengen wij voor ouders en leerlingen de brochure De Overstap uit, en voor de professionals de POVO-brochure. Alle informatie vindt u op de website: www.povo-zaanstreek.nl

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig dan verdient de overstap naar de nieuwe school meer aandacht. De intern begeleiders, zorgcoördinatoren en coördinatoren ondersteuning en begeleiding spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen voor het goed inrichten van de juiste ondersteuning in het voortgezet onderwijs, zodat de leerling direct de ondersteuning krijgt die nodig is. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met de intern begeleider of zorgcoördinator van de basisschool van uw kind.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert