Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Passend onderwijs nodig?

Alle jongeren verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. En onderwijs dat hen uitdaagt, uitgaat van hun mogelijkheden én rekening houdt met hun ondersteuningsbehoeften. Jongeren gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo bereiden we ze zo goed mogelijk voor op een vervolgopleiding en een plek in de samenleving.

Als gevolg van de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht en daarmee de opdracht voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. Dit kan zijn op de school waar de leerling is aangemeld, of op een andere school die beter kan inspelen op de gewenste ondersteuning, bijvoorbeeld in het voortgezet speciaal onderwijs.

Het is belangrijk voor leerlingen dat de ouders, de school en eventueel de hulpverlening goed met elkaar samenwerken. Begeleidt u een leerling? Neemt u dan, in overleg met ouders en leerling, contact op met de school als extra ondersteuning op school en jeugdhulp beide nodig zijn. Zo maken we, in het belang van de jongere, afstemming en samenwerking mogelijk.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert