Een update over doelstelling 1: Al onze leerlingen volgen onderwijs

Alle leerlingen volgen onderwijs

We willen dat alle leerlingen onderwijs kunnen volgen (doelstelling 1 uit ons ondersteuningsplan). Daarom zoeken we mogelijkheden voor passend onderwijs voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet (meer) naar school komen. Op deze manier willen we het aantal leerlingen dat niet naar school gaat omlaag brengen.

Werken aan regionaal plan voor vroegtijdige schoolverlaters

SVZ is mede-opsteller van een nieuw regionaal plan om zicht te hebben en te houden op vroegtijdige schoolverlaters in de hele regio. De regio omvat niet alleen de Zaanstreek, maar ook Waterland en Amsterdam. Onderdeel van het plan zijn maatregelen, zodat deze groep leerlingen weer onderwijs volgt of aan het werk komt. Dit regionale plan stellen we samen op met de verschillende samenwerkingsverbanden, de gemeenten en het mbo. Er waren in de afgelopen maanden al meerdere bijeenkomsten om het plan goed vorm te geven. De bedoeling is dat dit plan in meerdere jaren wordt uitgevoerd, van 2025 tot en met 2029.

Het in zicht houden van de leerlingen die van het vo naar het mbo overstappen gebeurt al via een digitaal systeem. Het oude systeem gaat uit de lucht. Daarom zochten we het afgelopen jaar naar een nieuwe aanbieder. Dit wordt Intergrip. Het mbo en decanen in het vo gebruiken Intergrips’ systeem vanaf komend schooljaar. Intergrip lichtte de mogelijkheden van hun systeem toe tijdens een webinar op 24 juni. In september kunnen gebruikers een training volgen.

Oplossingen voor thuiszittende leerlingen

Op 13 juni was er een bijeenkomst als onderdeel van het onderzoek naar thuiszittende leerlingen dat RadarAdvies uitvoert in opdracht van SVZ en Samenwerkingsverband PO Zaanstreek. Daar waren vertegenwoordigers van beide samenwerkingsverbanden, betrokkenen vanuit de gemeenten en GGD en coördinatoren ondersteuning en begeleiding (COB) van de scholen aanwezig. We hebben aan de hand van de voorlopige resultaten redenen besproken voor het niet naar school gaan. Vervolgens zochten we oplossingen voor belemmeringen die er zijn om passende ondersteuning te bieden aan deze leerlingen. De resultaten van het onderzoek en van de gesprekken presenteren we dit najaar.

Actualisering Zaanse thuiszitterspact

Tot slot is er nog de Zaanse thuiszittersaanpak en het Zaanse thuiszitterspact die worden aangepast naar de huidige tijd. De bedoeling is dat het onderwijs en de gemeenten, de GGD en de jeugdteams het pact steunen en uitvoeren. De samenwerkingsverbanden voor po en vo gaan hierin meer samen optrekken; de aanpak voor het vo vormt een opzet voor de aanpak van het po. Vanuit de gemeenten is de afdeling leerplicht nauw betrokken. Voor het eerst nemen we ook de thuiszittende kinderen die een vrijstelling van onderwijs kregen mee in de aanpak. Dit doen we zodat we hen toch een vorm van onderwijs kunnen aanbieden. De GGD is bezig om hun rol goed in de aanpak te verwerken. Deze aanpak en het pact gaan naar verwachting komend schooljaar van start.

leerlingen_SVZ_binnen

4 juli 2024