Passend onderwijs voor ieder kind

Een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor ieder kind: dat is ons streven. Als professional in het onderwijs of de jeugdzorg speelt u daarbij een belangrijke rol. Wij helpen u dan ook graag verder met informatie en advies.

Voortgezet speciaal onderwijs

Heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan regulier onderwijs kan bieden? Dan kan deze in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs zijn de klassen kleiner. Ook is er veel specifieke hulp in en rond de school aanwezig. Daarnaast kan het onderwijsprogramma (tijdelijk) worden aangepast.

In onze regio vindt u twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

  • Dynamica XL, voor zeer moeilijk lerende kinderen
  • Altra College Zaanstreek, voor vmbo-leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarnaast kunnen leerlingen, als dit beter past bij hun ondersteuningsbehoeften, naar locaties van het Altra College buiten de regio. Voor havo-/vwo-leerlingen is dat Altra Bleichrodt in Amsterdam en voor vmbo t-/havo-leerlingen het Altra College Waterland.

Ook gaat een aantal leerlingen naar Heliomare in Heemskerk, met name gespecialiseerd in ondersteuning van leerlingen met een fysieke of sociaal-emotionele beperking. Zij bieden alle niveaus, met uitzondering van vwo. Meer informatie vindt u hier. 

Onderwijs en begeleiding van leerlingen met een visuele of auditieve beperking valt buiten de verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband. Dit onderwijs is landelijk georganiseerd. Wij hebben wel regelmatig contact met deze organisaties. Het gaat hierbij om:

Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV). Deze verklaring kan uitsluitend worden aangevraagd door de v(s)o-school van de leerling bij de Commissie voor Toewijzing en Advies (CTA) van ons samenwerkingsverband. De school levert hiervoor een dossier aan waaruit de ondersteuningsbehoefte van de leerling blijkt. Ook de ouder(s) en de jongere zelf kunnen aangeven welke ondersteuningsbehoeften er zijn. Dit wordt vervolgens meegewogen in de beoordeling of een TLV wordt afgegeven.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert